אודות העמותה



עמותת דרך הילד (ע"ר)

מטרת העמותה: עמותת דרך הילד הוקמה ע"י הורים ואנשי חינוך אלטרנטיבי מתוך רצון לקדם את שיטת החינוך הפרוגרסיבית בישראל, וכצעד ראשון – להקים, לנהל ולהפעיל בישראל, בית הספר יסודי שיישם את שיטות החינוך הפרוגרסיבי.

בית הספר "דרך הילד" הינו מיסודה של העמותה ובבעלותה. הוא מנוהל בפועל ע"י מנהל בית הספר, שהוא איש מקצוע בתחום החינוך, אשר מתמנה על ידי העמותה ומועסק על ידה.

מבנה העמותה: העמותה היא הגוף המשפטי הפועל עפ"י חוק העמותות, שלא למטרות רווח, ומאפשר את פעילותו של בית הספר. חברי העמותה הינם כולם הורי תלמידים בבית הספר.  לעמותה ועד מנהל אשר נבחר מעת לעת באסיפה כללית של חברי העמותה ומייצג את כלל חברי העמותה. הוועד מחוייב למטרות העמותה וחבריו פועלים בהתנדבות.

מעת לעת מגייס הוועד המנהל חברי עמותה נוספים לפרוייקטים הקשורים בפיתוח בית הספר.

השפעת ההורים חברי העמותה באה לידי ביטוי בזכות הצבעה באסיפה הכללית של העמותה, בזכות להתמנות לוועד המנהל ולפעול מתוך כך להגשמת מטרות העמותה. האסיפה הכללית של חברי העמותה מאשרת מעת לעת את המדיניות הכוללת של העמותה (לאחר שזו מותווית ומומלצת ע"י הוועד המנהל), בוחרת את חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת, ומאשרת את תקציב העמותה ואת הדו"חות הכספיים שלה.

תפקידי הוועד המנהל, סמכויות ואחריות: הוועד המנהל מורכב מ 5-7 חברי עמותה שהינם אנשי מקצוע מתחומים שונים כגון, חינוך, כספים, משאבי אנוש, שיווק, פיתוח עסקי וכו'.  אחד מהם משמש כגזבר העמותה. 

הוועד המנהל אמון על הסתכלות כוללת על מצב בית הספר, תמיכה במנהל והנחייתו, שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר בגיבוש אמנת בית הספר בהתאם למטרות העמותה, ופיקוח על ביצוע מטרות ומדיניות העמותה, כפי שאלה נקבעות בתקנון העמותה ובהחלטות האסיפה הכללית של העמותה.

הוועד המנהל הוא האחראי על תקציב העמותה ועל שמירה של מסגרת התקציב שאושרה ע"י האסיפה הכללית של העמותה. כמו כן, אחראי הוועד המנהל לקבוע מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות ו/או דמי החברות בעמותה.

הוועד המנהל אחראי על העסקת אנשי הצוות, תשלום שכרם, הליכי קליטה ופיטורין, קבלת תקציב ממשרד החינוך ומהרשות המקומית לצורך הפעלת בית הספר, קבלת רשיון עבור בית הספר וחידושו מידי שנה.

הוועד המנהל מקיים פגישות שוטפות עם מנהל בית  הספר. בפגישות אלה, מדווח המנהל על מצב בית הספר ועל ההתקדמות בנושאים השונים שבתחומי אחריותו. כמו כן, נערכים דיונים והתיעצויות ומתקבלות החלטות ברמת מדיניות לגבי התנהלות בית הספר.

יישום המדיניות שנקבעה, ניהולו השוטף של בית הספר, והובלת התחום הפדגוגי של בית הספר, הינם באחריותו של מנהל בית הספר. בפועל, עם צמיחתו והתבססותו של בית הספר, מועברים תחומי אחריות נרחבים שבוצעו על ידי הוועד המנהל בתקופת ההקמה, לאחריותו של מנהל בית הספר.

הוועד המנהל מרכז נושאים כגון נושאים משפטיים, ביטוח, מימון, גיוס תרומות, קביעת מדיניות מתן הנחות/מילגות לימוד, השכרה, בנייה ו/או שיפוץ מבנים שישמשו את בית הספר עם צמיחתו, וכן פיתוח קשרי גומלין עם גורמים בחו"ל אשר מתמחים בזרמים חינוכיים קרובים ואשר ניתן להחליף עמם דעות וללמוד מניסיונם.

קהילה: העמותה, באמצעות הורים מתנדבים, פועלת כל העת ליצירת קהילה מגובשת, אשר מקיימת קשרי גומלין גם מחוץ לשעות וימי הלימוד. ועדת הקהילה מקיימת מספר פעמים בשנה, את מה שהפך למסורת בית ספרית מקסימה, קמפינג וטיולים באתרים נבחרים בארץ. כמו כן, דואגת הוועדה לאירועים בחגים, בפתיחת שנת הלימודים ובסיומה.